Tillsammans skapar vi hållbara trädgårdar, parker och grönområden

Trädodlingen anno 1959 är kvalitétsmärkt och utgör grunden för den verksamhet vi driver idag. Vår specialité är att förädla ett sortiment som är levnadskraftigt i skandinaviskt klimat. De ståtliga exemplar vi tar ur jorden förskönar en bred variation av gröna miljöer runt om i norden med träd för generationer

 

Vår trädodling är Svenskt sigill klimatcertifierad, här odlar vi ett brett utbud av träd såsom lönn, björk, bok, ek, rönn, oxel, lind med flera.

På 60 hektar odlas 150 000 träd i varierande ålder och storlek. En av våra specialiteter är att förädla träd från kulturhistoriska miljöer. De nya träden blir på så sätt en del av historien, som de också bär vidare in i framtiden. Vi är noga med utgångsmaterialet för vår produktion, och väljer i möjligaste mån svenskt och e-plantor. I företaget pågår ständig strävan för att utveckla sortiment och möta den föränderliga efterfrågan.

Du som kommun, kyrkogårdsförvaltning, trädgårdsanläggare, plantskola, företag eller privatperson är välkommen att vända dig till oss. Vi ser fram emot att att hjälpa dig i ditt val av växter.

Genom ett bra samarbete med andra odlare kan vi leverera ett komplett sortiment med alltifrån perenner till stora träd. På så vis vare sig du söker växter till den lilla trädgården eller stora parken löser vi dina önskemål. För snabba, säkra leveranser har vi både egna lastbilar och nära samarbeten med transportbolag.

Referenser

Växtkatalog

Växtkatalogen har utarbetats för att inspirera och informera om det breda sortiment av växter vi erbjuder. Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av katalogen och önskar er en trevlig läsning!

Bläddra i katalogen | Ladda ner PDF

Kundinlogg

Med kundinlogg finner ni produktkatalog med företagspriser. Kontakta oss på info@billbacks.se för behörighet.

 

Offert- eller orderförfrågan

Använd pdf-formulär i länk nedan, för att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt vänligen specificera; antal, sort och storlek. Vi återkommer till dig så fort som möjligt med ett förslag eller bekräftelse på er förfrågan.

Klicka här för formulär: Billbäcks offert- eller orderförfrågan

Kundinformation

Villkor

För att ångerrätt, garanti och reklamationer ska gälla så behöver vi ert köpbevis för att behandla ärendet. Läs gärna nedan för vidare information om våra olika villkor. 

 

Företagsvillkor vid inköp i trädgårdsbutiken

Använd gärna kort istället för faktura som betalmetod

Eftersom butiken inte är direkt kopplad till vår företagsavdelning innebär det ett administrativt påslag för både personal i butik och i vår expedition. Därför vädjar vi till er att använda kort istället för köp mot faktura när möjligt. 

Fakturaavgift för köp under 1000 kronor

Det tillkommer en fakturaavgift à 30 kronor per faktura när ni handlar under 1000 kronor ink.moms i trädgårdsbutiken (gäller ej kommunala avtalskunder).

Priset i butik gäller

Aktuella priser och erbjudanden i butik gäller och kan ej kombineras med eventuella avtalsrabatter.

Leveransvillkor plantskoleväxter

 

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter

 

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen). Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån något annat inte särskilt avtalats.

 

Försäljning av plantskoleväxter 

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.

2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Trädgård/Plantskola, 6:e upplagan 2019.

3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.

4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser mm 

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnaderför emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.

6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.

7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.

Leveransvillkor och riskens övergång 

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.

9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetranport, öppen eller stängd bil och liknande.

10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.   

Rätt till senareläggning av leverans 

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.

12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.

13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

Ansvar vid försening, avbeställning mm 

Köparens dröjsmål 

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.

16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen.
Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut. 

17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.

18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köpare ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.

20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.

21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation 

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitats av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare. Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel. 

Säljarens ansvar för fel 

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti, även om planterings- och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PH-värde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.

25. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och sköteselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.

27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.

28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.

29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvistelösning 

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.

Leveransvillkor plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet

 

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet

 

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.

 

Inledande bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som specialreglering på grund av plantskoleväxters karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och markerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring. 

Inledande bestämmelser

6. Säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen. 

Transport och mottagande

9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.  

Rätt till tidsförlängning 

10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal växter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i förekommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga. Flyttar Köparen leveranstidpunkt från vårsäsong till höstsäsong äger Säljaren rätt att ta ut ersättning på minst 20% av varuvärdet för lagrings- och hanteringskostnader. Senareläggs leveransen från höstsäsong till våren tas en ersättning på minst 10% av varuvärdet ut. 

Ansvar vid försening, avbeställning mm 

12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad. 

13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en betydande risk för att växterna skadas. Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter. 

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån. 

Mottagningskontroll och reklamation 

18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den entreprenör som anlitats av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts. 

Säljarens ansvar för fel 

20. I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande. För fel som består av bristande sortäkthet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhandahållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

Försäkring 

26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats.

Avbeställning 

32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av leveransdatum.  

Mottagande vid leverans av träd

 

Att beställaren är förberedd vid leverans är en nödvändighet

 

Det är viktigt att du som beställare är väl förbered vid mottagande och hanterar leveransen varsamt. Trädens tyngd och storlek är utmanande och dessutom ytterst känslig för felhantering. 

 

Behjälplig utrustning

Träden kan väga ända upp till 1 ton och för tyngre träd krävs att ni har gaffeltruck eller fordon med lyftkransanordning som kan assistera er att få av träden från lastbilen och vidare till planteringspunkten. Vi säljer trädkrokar som monteras på fordon med lyftkran. Diagrammet Klumpstorlek- och vikttabell nedan ger er en indikation på vad träden ni beställt väger.

Tillgänglig kontaktperson och korrekt leveransadress

Det är viktigt att kontaktpersonen ni uppger är tillgänglig vid leveranstillfället för att undvika risken för bomkörning.  Beställaren ansvarar även för att leveransadressen är korrekt och tillgänglig för lastbil. 

Bomkörning eller ändrad adress

– Om leverans inte kan genomföras eftersom beställaren saknar hjälpmedel för att lossa träden från lastbilen, eller kontaktperson inte är tillgänglig och/eller leveransadress inte går att nå, debiteras 500kr bomkörning.

– Ändrad adress under pågående leverans debiteras 500kr per påbörjad timme för extra körning. 

Planterings- och skötselråd

När du köper din växt hos oss vill vi ge några goda råd på vägen så att du blir fortsatt nöjd med ditt köp.

Det finns förberedande steg du kan ta som gör att växterna får bäst förutsättningar på tänkt etableringsplats. Vänligen läs igenom våra planterings- och växtråd. Om ni fortfarande har frågor tveka inte att höra av er till oss på telefon eller email för assistans.

Vi hänvisar till informationen i denna länk: Planterings- och skötselråd

 

Vanliga frågor

Hur lång är leveranstiden?

Leveranstiden ligger normalt på 1-2 veckor efter slutförd beställning, med förbehåll för avvikelser.

Till vilka verksamheter kan ni skicka er växtkatalog?

Vår växtkatalog vänder oss till företag inom trädgårdsnäringen. Vi vill följa med vår tid och ligga i framkant med digitala medier, samtidigt som vi spar på miljön. Därför är vår katalog numer digital! Den digitala katalogen är helt enkelt ett led i vårt hållbarhetsarbete. 

Önskar du ett inlogg till katalogen som vänder sig till yrkesanvändare kontaktar du oss på info@billbacks.se 

Till privatpersoner och övriga verksamheter finns en egen version av växtkatalogen öppen att bläddra i här på hemsidan och ladda ner som PDF. God läsning!

Ska ståltrådskorgen och juteväven sitta kvar runt rotklumpen på träden vid plantering?

Ja, träden planteras med korgen och guteväven kvar. Träden rekommenderas att planteras lika djupt som de stått i Plantskolan.

Hur ska bevattningen skötas av ett nyplanterat träd?

Trädet vattnas rikligt vid nyplantering så jorden sugs åt runt klumpen/rötterna och kan därmed tillgodose sig vattnet kappilärt. Vid höstplantering vattna kommande vår minst 3 gånger fram till midsommar. Planterar du på våren ska trädet/träden även då vattnas minst 3 gånger fram till midsommar. Vattenmängden bör vara runt cirka 100-150 liter vatten per träd och bevattningstillfälle. Tänk på att att vattnet bör komma från flera olika håll runt stammen vid bevattningen. Vid en längre torrperiod ska trädet vattnas mer regelbundet

Hur mycket väger, samt vilken storlek, har ett träd med klump vid leverans?

Hur tungt är egentligen ett träd vid leveransen; kan man bära det av egen kraft eller behövs maskiner?
För att underlätta planeringen av din leverans av träd listar vi här ungefärliga storlekar och vikter för träd med klump. Observera dock att vikten kan variera beroende på art och fuktighet i rotklumpen så se följande angivelser som riktvärden.